Supervisory Directors

Yasushi Asakura
(Hakujikai Memorial Hospital)

Tomoaki Hinohara
(Sequoia Hospital)

Keiichi Igarashi Hanaoka
(Hanaoka Seishu Memorial Cardiovascular Clinic)

Osamu Katoh  

Eisho Kyo
(Kusatsu Heart Center)

Satoru Otsuji
(Higashi Takarazuka Satoh Hospital)

Shigeru Saito
(Shonan Kamakura General Hospital)

Takahiko Suzuki
(Toyohashi Heart Center)

Etsuo Tsuchikane
(Toyohashi Heart Center)

Kinzo Ueda
(Rakuwakai Marutamachi Hospital)

Kazushi Urasawa
(Tokeidai Memorial Hospital)

Masahisa Yamane
(Saitama Sekishinkai Hospital)