Honorary Advisors

Yasushi Asakura
(Hakujikai Memorial Hospital)

Keiichi Igarashi Hanaoka
(Hanaoka Seishu Memorial Cardiovascular Clinic)

Tomoaki Hinohara
(Sequoia Hospital)

Osamu Katoh  

Eisho Kyo
(Kusatsu Heart Center)

Satoru Otsuji
(Higashi Takarazuka Satoh Hospital)

Shigeru Saito
(Shonan Kamakura General Hospital)

Takahiko Suzuki
(Toyohashi Heart Center)

Kinzo Ueda
(Rakuwakai Marutamachi Hospital)

Masahisa Yamane
(Saitama Sekishinkai Hospital)

Supervisory Directors

Chairperson
Etsuo Tsuchikane
(Toyohashi Heart Center)

 
Hiroshi Ando
(Kasukabe Chuo General Hospital)

Ichiro Hamanaka
(Rakuwakai Marutamachi Hospital)

Yuji Hamazaki
(School of Medicine, Showa University)

Kentaro Hayashida
(Keio University Hospital)

Yasumi Igarashi
(Tokeidai Memorial Hospital)

Yoshihisa Kinoshita
(Toyohashi Heart Center)

Kenya Nasu
(Toyohashi Heart Center)

Junya Shite
(Saiseikai Nakatsu Hospital)

Takafumi Tsuji
(Kusatsu Heart Center)

Kazushi Urasawa
(Tokeidai Memorial Hospital)

Junji Yajima
(The Cardiovascular Institute Hospital)

Masanori Yamamoto
(Toyohashi Heart Center)